Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:783

Utkom från trycket den 14 oktober 2008
Förordning om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion;
utfärdad den 25 september 2008.

Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion1) ska ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2001:984.

2) En enskild domare får vidta åtgärder för beredningen av mål och ärenden. Han eller hon får dock inte

2)

Senaste lydelse 2003:325. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

  1. besluta om handräckning i tvistemål eller användning av tvångsmedel i brottmål, när fråga om detta väcks i hovrätten,

  2. hålla muntliga förhör enligt 52 kap. 11 § rättegångsbalken,

  3. avvisa utredning,

  4. avvisa ombud, biträden eller försvarare,

  5. döma ut viten eller andra påföljder med anledning av att förelägganden inte följs,

  6. förordna om annan personutredning än som avses i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.,

  7. besluta i fråga om inhämtande av yttrande av en sakkunnig enligt 22 kap. 12 § miljöbalken eller 16 kap. 3 § andra stycket fastighetsbildningslagen (1970:988), och

  8. besluta i fråga om undersökning enligt 22 kap. 13 § miljöbalken eller 15 § lagen (1969:246) om domstolar i fastighetsmål.

Om det finns särskilda skäl ska domaren till avdelningen hänskjuta en fråga som han eller hon är behörig att pröva.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:783

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)