Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:795

Utkom från trycket den 21 oktober 2008
Lag om ändring i lagen (2005:683) om ändring i rättegångsbalken;
utfärdad den 9 oktober 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 49 kap. 13 § rättegångsbalken i stället för dess lydelse enligt lagen (2005:683) om ändring i nämnda balk ska ha följande lydelse.

1)

Bet. 2008/09:JuU2, rskr. 2008/09:1.

13 §

    För att hovrätten ska pröva tingsrättens dom i brottmål, såvitt avser annat än enskilt anspråk, krävs inte prövningstillstånd i andra fall än då den tilltalade genom domen

  1. som enda påföljd dömts till böter, eller

  2. frikänts från ansvar för brott för vilket det inte är föreskrivet svårare straff än fängelse i sex månader.

Har tingsrätten i en dom i brottmål även prövat enskilt anspråk mot den tilltalade krävs inte prövningstillstånd i den delen, om

  1. ett överklagande avser frågan om den tilltalade ska dömas för den åtalade gärning som det enskilda anspråket hänför sig till, och

  2. prövningstillstånd meddelas i den frågan eller sådant prövningstillstånd inte krävs.

Kravet på prövningstillstånd enligt första stycket gäller inte om domen överklagas av justitiekanslern eller en justitieombudsman.

Det som sägs i första–tredje styckena gäller även beslut som får överklagas endast i samband med överklagande av dom.

För att hovrätten i brottmål ska pröva tingsrättens slutliga beslut eller beslut som får överklagas särskilt krävs inte prövningstillstånd.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)