Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:858

Utkom från trycket den 18 november 2008
Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål;
utfärdad den 6 november 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 27 och 28 §§ lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:163, bet. 2008/09:JuU3, rskr. 2008/09:6.

2) En ansökan om hemlig kameraövervakning av någon som befinner sig i Sverige handläggs av åklagare. Åklagaren ska genast pröva om det finns förutsättningar för åtgärden och i sådant fall ansöka om rättens tillstånd.

2)

Senaste lydelse 2007:982.

Upptagningar behöver inte granskas enligt 27 kap. 24 § rättegångsbalken.

Upptagningar får bevaras efter det att ärendet om rättslig hjälp har avslutats och återredovisning har skett enligt 2 kap. 17 § endast om detta är tillåtet enligt 27 kap. 24 § rättegångsbalken.

I fråga om underrättelse till enskild enligt 27 kap. 3133 §§ rättegångsbalken ska bestämmelserna i 4 kap. 25 § tredje stycket denna lag tillämpas.

3) Om hemlig kameraövervakning ska äga rum av någon som befinner sig i en annan stat och den andra staten kräver att ansökan först ska prövas av domstol i Sverige, får tingsrätten på begäran av svensk åklagare besluta att tillåta kameraövervakningen.

3)

Senaste lydelse 2007:982.

Bestämmelserna om underrättelse till enskild i 27 kap. 3133 §§ rättegångsbalken ska inte tillämpas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:858

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)