Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:31

Utkom från trycket den 3 februari 2009
Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall;
utfärdad den 22 januari 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa2) fall ska införas en ny paragraf, 2 e §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:59, bet. 2008/09:FöU4, rskr. 2008/09:106.

2)

Lagen omtryckt 1994:717.

Sådan immunitet och sådana privilegier som följer av konventionen den 9 september 1998 om inrättandet av Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete (Occar) ska tillämpas på den verksamhet som följer av överenskommelsen den 19 december 2007 mellan Sverige och Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete om teknikdemonstrations-programmet Essor.

Bestämmelserna avseende beskattning i artiklarna 4 och 17 i annex I till konventionen ska inte tillämpas på verksamhet i Sverige, svenska medborgare eller personer som är bosatta i Sverige.

Sådan immunitet och sådana privilegier som avses i artiklarna 13, 14, 15 b, e och g samt 16 c i annex I till konventionen ska inte tillämpas på svenska medborgare eller personer som är bosatta i Sverige.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:31

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2009.

På regeringens vägnar

GUNILLA CARLSSON
Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)