Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:305

Utkom från trycket den 28 april 2009
Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);
utfärdad den 2 april 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 35 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:94, bet. 2008/09:MJU20, rskr. 2008/09:197.

2) Ett överklagande av kammarrättens beslut i ett mål som har väckts hos kammarrätten genom överklagande, underställning eller ansökan prövas av Regeringsrätten endast om Regeringsrätten har meddelat prövningstillstånd.

2)

Senaste lydelse 1999:98.

Meddelas inte prövningstillstånd, står kammarrättens beslut fast. En upplysning om detta ska tas in i Regeringsrättens beslut.

Vad som sägs i första stycket gäller inte

  1. talan som Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern för i mål om disciplinansvar eller om återkallelse eller begränsning av behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården, tandvården, detaljhandeln med läkemedel eller djurens hälso- och sjukvård,

  2. talan som Justitiekanslern för i mål enligt kreditupplysningslagen (1973:1173), inkassolagen (1974:182) eller lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:305

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Johan Danelius
(Justitiedepartementet)