Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:409

Utkom från trycket den 2 juni 2009
Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);
utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 16, 19 och 43 §§ i förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2) I fråga om offentlighet och ordning vid muntlig förhandling gäller 5 kap. 15, 9 och 12 §§ rättegångsbalken i tilllämpliga delar. Utöver vad som följer av 5 kap. 1 § rättegångsbalken får rätten förordna att en förhandling ska hållas inom stängda dörrar, om det kan antas att det vid förhandlingen kommer att läggas fram uppgift, för vilken hos domstolen gäller sekretess som avses i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

2)

Senaste lydelse 2008:647.

3) I fråga om underrättelseskyldighet enligt 10 § första stycket, 12 eller 18 § gäller de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

3)

Senaste lydelse 1980:104.

4) Sökande, klagande eller annan part har rätt att ta del av det som tillförts målet med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

4)

Senaste lydelse 1980:104.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:409

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)