Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:451

Utkom från trycket den 2 juni 2009
Lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.;
utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2) Från en verksamhet där sekretess gäller enligt 25 kap. 15 §§ eller 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska det utan hinder av sekretessen lämnas ut sådana uppgifter om en misstänkt som behövs för ett läkarintyg enligt 7 §.

2)

Senaste lydelse 2007:247.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:451

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)