Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS2009:783

Utkom från trycket den 7 juli 2009
Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);
utfärdad den 25 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 1, 6 a, 7, 9, 27, 33 och 34 a §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291)2) ordet "länsrätt" i olika böjningsformer ska bytas ut mot "förvaltningsrätt" i motsvarande form.

1)

Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.

2)

Senaste lydelse av

1 § 1995:22

6 a § 1998:374

7 § 1998:374

9 § 1991:211

27 § 1986:1322

33 § 1998:374

34 a § 1998:374.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:783

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)