Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:883

Utkom från trycket den 14 juli 2009
Förordning om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion;
utfärdad den 25 juni 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion1)

1)

Förordningen omtryckt 2001:985. Senaste lydelse av 22 § 2005:675.

dels att i 22 och 45–47 §§ ordet "länsrätt" ska bytas ut mot "förvaltningsrätt",

dels att 40 och 44 §§ ska ha följande lydelse.

  2) Som kammarrättsassessor får endast den anställas som har tjänstgjort

  2)

  Senaste lydelse 2007:1087.

 1. under ett år som kammarrättsfiskal,

 2. under två år som lagman, rådman eller fiskal i förvaltningsrätt, och

 3. under ett år som adjungerad ledamot i kammarrätt.

En hovrättsassessor får anställas för att utföra en kammarrättsassessors arbetsuppgifter.

För fiskal som tjänstgjort i domstol med administrativa uppgifter får hälften av den tjänstgöringstiden, upp till och med sex månader, jämställas med tjänstgöring som fiskal i förvaltningsrätt.

I andra fall än som avses i tredje stycket jämställs med tjänstgöring som fiskal i förvaltningsrätt upp till och med sex månaders tjänstgöring i annan domstol eller domstolsliknande nämnd under förutsättning att fiskalen har tjänstgjort minst sex månader som förvaltningsrättsfiskal före den tid som önskas tillgodoräknas.

Kammarrätten får till adjungerad ledamot förordna

 1. den som är eller har varit ordinarie domare eller den som är eller har varit av regeringen för viss tid anställd lagman eller rådman,

 2. den som har anställts som kammarrättsfiskal eller hovrättsfiskal och som därefter har tjänstgjort under sammanlagt minst ett år som förvaltningsrättsfiskal, tingsfiskal, rådman eller lagman,

 3. en åklagare,

 4. en lagfaren professor eller docent i ett rättsvetenskapligt ämne eller annan lagfaren person med mångårig erfarenhet av ett rättsområde som förekommer i kammarrätten,

 5. en ledamot av Sveriges advokatsamfund, eller

 6. den som förut har varit adjungerad.

Kammarrätten får för ett visst mål eller en viss sammanträdesdag till adjungerad ledamot förordna den som har tjänstgjort minst ett år som kammarrättsfiskal men som inte uppfyller föreskrifterna i första stycket 2, om en behörig ledamot inte finns att tillgå.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:883

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)