Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:884

Utkom från trycket den 14 juli 2009
Förordning om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion;
utfärdad den 25 juni 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion1)

1)

Senaste lydelse av

16 § 2005:1099

35 § 2007:1088

47 § 2002:991

50 a § 2003:631.

dels att i 16, 35, 47 och 50 a §§ ordet "länsrätt" ska bytas ut mot "förvaltningsrätt",

dels att 23 § ska ha följande lydelse.

    Om det behövs för att kunskaper om ett särskilt rättsområde ska finnas i rätten får utöver vad som gäller på grund av andra bestämmelser i denna förordning för tjänstgöring vid en huvudförhandling där flera lagfarna domare deltar förordnas

  1. den som är eller har varit ordinarie domare eller den som är eller har varit av regeringen för viss tid anställd lagman eller rådman,

  2. den som har anställts som hovrättsfiskal eller kammarrättsfiskal och som därefter har tjänstgjort under sammanlagt minst ett år som tingsfiskal, förvaltningsrättsfiskal, rådman eller lagman,

  3. en åklagare,

  4. en lagfaren professor eller docent i ett rättsvetenskapligt ämne,

  5. en ledamot av Sveriges advokatsamfund, eller

  6. den som förut har varit adjungerad.

En ledamot som förordnats enligt första stycket får inte tjänstgöra som ordförande.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:884

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)