Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1271

Utkom från trycket den 8 december 2009
Lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.;
utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 13, 14 och 15 §§ lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:231, bet. 2009/10:NU8, rskr. 2009/10:84.

2)

Lagen omtryckt 1984:294.

3) Ansökan görs skriftligen om förbud eller åläggande enligt 1 § lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden eller 1 § lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare. Av ansökan ska de skäl framgå på vilka ansökan grundas och den utredning som sökanden åberopar.

3)

Senaste lydelse 2004:452.

4) Sökanden och dennes motpart ska beredas tillfälle att vid sammanträde inför Marknadsdomstolen lägga fram sina synpunkter och förebringa den utredning de vill åberopa.

4)

Senaste lydelse 2004:452.

I mål enligt lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden ska Konsumentombudsmannen kallas till sammanträde, även om han inte är sökande. Vidare ska den som medverkar enligt 13 a § kallas till sammanträde.

Före sammanträde kan muntlig eller skriftlig förberedelse äga rum i den utsträckning domstolen bestämmer.

5) Mål får avgöras utan sammanträde enligt 14 § första stycket, om tillfredsställande utredning föreligger och part inte begär sammanträde. Ansökan som uppenbart inte förtjänar avseende får avslås utan sådant sammanträde.

5)

Senaste lydelse 2004:452.

Fråga om förbud eller åläggande enligt 6 § lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden får prövas utan sammanträde enligt 14 § första stycket.

Förbud eller åläggande som avses i andra stycket får inte beslutas utan att den som förbudet eller åläggandet avser fått tillfälle att yttra sig i frågan, såvida det inte finns anledning anta att denne avvikit eller på annat sätt håller sig undan.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1271

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

CECILIA MALMSTRÖM
Cecilia Bergman
(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)