Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1279

Utkom från trycket den 8 december 2009
Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall;
utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:13, bet. 2009/10:JuU8, rskr. 2009/10:66.

2)

Lagen omtryckt 1994:717.

Bilaga3)

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Tillämplig internationell överenskommelse

Internationella organ

Fysiska personer

 

 

 

 

52. Europol

 

Europols direktör, biträdande direktörer och personal

 

Rådets beslut av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol)

 

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1279

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

GUNILLA CARLSSON
Carl Henrik Ehrenkrona
(Utrikesdepartementet)