Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1552

Utkom från trycket den 30 december 2009
utfärdad den 17 december 2009.

Regeringen föreskriver att 7 e § förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m. ska ha följande lydelse.

1) Beslut av Migrationsverket som överklagas till en migrationsdomstol ska tas upp av Förvaltningsrätten i Stockholm i dess egenskap av migrationsdomstol, om beslutet avser ett säkerhetsärende enligt utlänningslagen (2005:716).

1)

Senaste lydelse 2009:1551.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1552

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)