Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:316

Utkom från trycket den 11 maj 2010
Förordning om ändring i förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion;
utfärdad den 29 april 2010.

Regeringen föreskriver att 36 § förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion1) ska ha följande lydelse.

1)

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2009:885.

2) Andra lagmän än de som anges i 35 § och rådmän anställs med fullmakt genom beslut av regeringen efter förslag av Domarnämnden.

2)

Senaste lydelse 2008:426.

Om en lagman eller en rådman har beviljats ledighet som beräknas vara minst ett år i följd, anställs en vikarie genom beslut av regeringen efter förslag av Domarnämnden. Detsamma gäller om en sådan domare för något annat än vikariatsändamål ska anställas för en begränsad tid.

Vid tidsbegränsad anställning som domare gäller inte 5 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Informationsskyldigheten enligt 6 § anställningsförordningen (1994:373) fullgörs av Domstolsverket. Information ska alltid lämnas i cirkulär till samtliga myndigheter inom Domstolsverkets verksamhetsområde. Ansökningshandlingarna ges in till Domstolsverket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:316

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Anna Avenberg
(Justitiedepartementet)