Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:384

Utkom från trycket den 1 juni 2010
Förordning om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion;
utfärdad den 12 maj 2010.

Regeringen föreskriver att 41 § förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion ska ha följande lydelse.

1) Fastighetsråden och miljöråden anställs gemensamt för de tingsrätter som är fastighetsdomstol eller miljödomstol. Regeringen beslutar vid vilken tingsrätt ett fastighetsråd eller ett miljöråd företrädesvis ska ha sin tjänstgöring förlagd. Domstolsverket beslutar vid vilka tingsrätter fastighetsrådet eller miljörådet därutöver ska tjänstgöra.

1)

Senaste lydelse 1998:1373.

De tingsrätter som berörs bestämmer hur fastighetsrådets eller miljörådets tjänstgöring ska fördelas mellan tingsrätterna. Om tingsrätterna inte kan enas, avgörs frågan av den hovrätt under vilken den tingsrätt hör där fastighetsrådet eller miljörådet företrädesvis ska tjänstgöra.

Om det finns särskilda skäl, får Domstolsverket besluta att ett fastighetsråd eller ett miljöråd ska tjänstgöra även vid andra tingsrätter.

Tingsrätten får för ett särskilt mål eller ärende förordna ett fastighetsråd att tjänstgöra som miljöråd eller ett miljöråd att tjänstgöra som fastighetsråd.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:384

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Anna Avenberg
(Justitiedepartementet)