Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:577

Utkom från trycket den 15 juni 2010
Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare;
utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 29 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:182, bet. 2009/10:JuU23, rskr. 2009/10:293.

2) Mål mot den som inte har fyllt tjugoett år ska alltid behandlas skyndsamt.

2)

Senaste lydelse 1994:1760.

Väcks allmänt åtal mot den som inte har fyllt arton år för ett brott för vilket det är föreskrivet fängelse i mer än sex månader, ska de tidsfrister iakttas som är föreskrivna för åtgärder i mål där den tilltalade är häktad.

Inhämtar rätten yttrande från socialnämnden enligt 28 §, ska nämnden yttra sig inom sådan tid att rätten kan hålla huvudförhandling enligt reglerna i andra stycket. Om ärendets beskaffenhet föranleder det, får yttrandet med rättens medgivande lämnas senare.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:577

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)