Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:581

Utkom från trycket den 15 juni 2010
Lag om ändring i lagen (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från EG-domstolen;
utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att rubriken till lagen (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från EG-domstolen samt 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:182, bet. 2009/10:JuU23, rskr. 2009/10:293.

Lag (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol

Om en part i ett mål eller ärende vid en domstol eller myndighet, som omfattas av skyldigheten att inhämta förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol, har yrkat att ett förhandsavgörande ska inhämtas eller på annat sätt väckt frågan om en sådan åtgärd, ska domstolen eller myndigheten, i de fall den beslutar att inte inhämta ett förhandsavgörande, i sitt beslut ange skälen till detta.

Första stycket gäller inte vid tillämpningen av 58 eller 59 kap. rättegångsbalken, 37 b eller 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) eller 42 § lagen (1996:242) om domstolsärenden.

En domstol ska eller får inhämta förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol om tolkningen av en bestämmelse i en internationell överenskommelse, som Sverige har tillträtt och som har ingåtts inom ramen för samarbete i Europeiska unionen, i den omfattning som Sverige enligt överenskommelsen har åtagit sig att ålägga domstol sådan skyldighet eller att ge domstol sådan behörighet.

Om en annan lag innehåller någon bestämmelse om domstols rätt eller skyldighet att begära förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol, gäller den bestämmelsen.

Regeringen ger i Svensk författningssamling till känna åtaganden enligt första stycket och bestämmelser enligt andra stycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:581

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)