Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:980

Utkom från trycket den 13 juli 2010
Lag om ändring i rättegångsbalken;
utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 10 kap. 10 § rättegångsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

10 §

2) Tvist om äganderätt eller nyttjanderätt till fast egendom, om rätt till servitut eller annan särskild rätt till egendomen eller om besittning av egendomen ska tas upp av rätten i den ort, där fastigheten ligger. Detsamma gäller om tvisten rör skyldighet för ägare eller innehavare av egendomen att fullgöra något som åligger honom eller henne i denna egenskap eller, då nyttjanderätt eller annan särskild rätt till egendomen upplåtits, det är fråga om vederlag för upplåtelsen, byggnads underhåll eller annat dylikt.

2)

Senaste lydelse 1990:1128. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

Ligger fastigheten under flera domstolar eller gäller tvisten flera fastigheter under skilda domstolar, ska tvisten tas upp av den rätt under vilken huvuddelen av fastigheterna ligger.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:980

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)