Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:981

Utkom från trycket den 13 juli 2010
Lag om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader;
utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 § lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:364.

2) Säkerhet behöver inte ställas i

2)

Senaste lydelse 1998:829. Ändringen innebär bl.a. att första stycket 3 upphävs.

  1. mål som handläggs enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister,

  2. mål och ärenden vid mark- och miljödomstol enligt

  3. växelmål och checkmål,

  4. mål som har tagits upp efter offentlig stämning, och

  5. mål vid förvaltningsdomstol eller marknadsdomstolen.

Säkerhet behöver inte heller ställas i annat fall om talan väcks genom genstämning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:981

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)