Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1034

Utkom från trycket den 13 juli 2010
Förordning om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948);
utfärdad den 1 juli 2010.

Regeringen föreskriver att 7 a § förundersökningskungörelsen (1947:948)1) ska ha följande lydelse.

1)

Kungörelsen omtryckt 1969:589.

2) Vid förundersökningar avseende sådana anställda inom polisen eller uppdragstagare hos polisen som avses i 3 § förordningen (2010:1031) om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen m.m. bör undersökningsledaren på begäran låta utsedd ledamot av polisstyrelsen få närvara vid förhör. Vid förundersökningar avseende ärenden som avses i 3 eller 5 § samma förordning bör undersökningsledaren på begäran låta utsedd ledamot av Rikspolisstyrelsens styrelse få närvara vid förhör.

2)

Senaste lydelse 1998:1559.

Undersökningsledaren bör också på andra sätt bifalla önskemål från de utsedda ledamöterna att få följa förundersökningen i sådana ärenden som anges i första stycket. Undersökningsledaren får för ett sådant ändamål fortlöpande lämna dem eller företrädare för dem upptagningar av utsagor och andra handlingar som tillförs ärendet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1034

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)