Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1352

Utkom från trycket den 3 december 2010
Lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.;
utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m. ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:218, bet. 2010/11:NU4, rskr. 2010/11:9.

2) Marknadsdomstolen handlägger mål och ärenden enligt

2)

Senaste lydelse 2010:511.

 1. konkurrenslagen (2008:579),

 2. marknadsföringslagen (2008:486),

 3. lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden,

 4. lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare,

 5. lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer,

 6. försäkringsavtalslagen (2005:104),

 7. lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.,

 8. lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet,

 9. lagen (2010:510) om lufttransporter,

 10. lagen (1986:436) om näringsförbud, och

 11. lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden.

Bestämmelserna i 14–22 §§ tillämpas inte i mål eller ärenden enligt konkurrenslagen, marknadsföringslagen, försäkringsavtalslagen, lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., lagen om franchisegivares informationsskyldighet, lagen om lufttransporter, lagen om näringsförbud eller lagen om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden. I mål enligt marknadsföringslagen, försäkringsavtalslagen eller lagen om franchisegivares informationsskyldighet tillämpas inte heller 13 a §. I stället gäller rättegångsreglerna i dessa lagar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1352

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON
Cecilia Bergman
(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)