Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1396

Utkom från trycket den 7 december 2010
Lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.;
utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 § lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m. ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31.

2) I lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare finns bestämmelser om utnämning av ordförande i Marknadsdomstolen. Vice ordförande, övriga ledamöter och ersättare förordnas av regeringen för viss tid.

2)

Senaste lydelse 1976:37.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1396

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON
Cecilia Bergman
(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)