Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1400

Utkom från trycket den 7 december 2010
Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);
utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om förvaltningsprocesslagen (1971:291)2)

1)

Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31.

2)

Senaste lydelse av

1 § 2009:783

33 § 2009:783

35 § 2009:305

37 § 1999:934.

dels att i 1, 33, 35 och 37 §§ samt i rubriken närmast före 35 § ordet "Regeringsrätten" i olika böjningsformer ska bytas ut mot "Högsta förvaltningsdomstolen" i motsvarande form,

dels att 36 § ska ha följande lydelse.

3) Prövningstillstånd meddelas,

3)

Senaste lydelse 1980:275.

  1. om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att talan prövas av Högsta förvaltningsdomstolen eller

  2. om det föreligger synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att grund för resning föreligger eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Om prövningstillstånd meddelas i ett av två eller flera likartade mål, som samtidigt föreligger till bedömande, får prövningstillstånd meddelas även i övriga mål.

Prövningstillstånd får begränsas att gälla viss del av det beslut som den fullföljda talan avser.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1400

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)