Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1422

Utkom från trycket den 7 december 2010
Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar;
utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29.

2)

Lagen omtryckt 1981:1323.

3) Kammarrätt prövar

3)

Senaste lydelse 2009:773.

  1. överklagande som enligt lag eller annan författning görs hos domstolen,

  2. mål enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. i den utsträckning som är föreskrivet i den lagen,

  3. sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som enligt 11 kap. 13 § regeringsformen ska prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en förvaltningsrätt eller förvaltningsmyndighet,

  4. ansökningar om återställande av försutten tid för överklagande eller därmed jämförbar åtgärd till förvaltningsrätt, kammarrätt eller förvaltningsmyndighet och

  5. mål om sådant onödigt uppehållande av ärende som enligt föreskrift i lag ska prövas av kammarrätt.

Regeringen meddelar föreskrifter om kammarrätternas domkretsar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1422

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)