Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1426

Utkom från trycket den 7 december 2010
Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall;
utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29.

2)

Lagen omtryckt 1994:717.

Regeringen bemyndigas att efter avtal med ett sådant internationellt organ som avses i 4 §, i den omfattning som behövs för att tillgodose organets syften, meddela föreskrifter om immunitet och privilegier för andra personer än sådana som anges i bilagan till denna lag, om föreskrifterna är av sådant slag som avses i 8 kap. 2 § första stycket 2 regeringsformen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1426

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CARL BILDT
Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)