Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1803

Utkom från trycket den 17 december 2010
Förordning om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion;
utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion1)

1)

Förordningen omtryckt 2001:985.

dels att 36 § ska upphöra att gälla,

dels att 37 och 45 §§ ska ha följande lydelse.

2) Bestämmelser om utnämning av kammarrättspresident, kammarrättslagman, kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning och övriga kammarrättsråd finns i lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare.

2)

Senaste lydelse 2008:424.

Kammarrätten ska anmäla till Domstolsverket när det finns en ledig anställning som ordinarie domare som behöver tillsättas.

Om en kammarrättslagman eller ett kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning har beviljats ledighet som beräknas vara minst ett år i följd, anställs en vikarie genom beslut av regeringen efter förslag av Domarnämnden. Detsamma gäller om en sådan domare för något annat än vikariatsändamål ska anställas för en begränsad tid.

Vid tidsbegränsad anställning som vikarie för ordinarie domare gäller inte 5 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd.

3) Kammarrättsassessorer är skyldiga att tjänstgöra som justitiesekreterare i Högsta förvaltningsdomstolen, som lagman eller rådman i förvaltningsrätt eller som ledamot i en annan kammarrätt än den de hör till.

3)

Senaste lydelse 2009:883.

Kammarrättsassessorer är också i övrigt skyldiga att utföra domaruppgifter i en förvaltningsrätt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1803

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)