Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1808

Utkom från trycket den 17 december 2010
Förordning om ändring i åklagarförordningen (2004:1265);
utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 3 § åklagarförordningen (2004:1265) ska ha följande lydelse.

Bestämmelser om riksåklagarens och vice riksåklagarens uppgifter som åklagare finns i rättegångsbalken.

Riksåklagaren utför åklagaruppgifter i mål som hör under allmänt åtal, dock inte i mål om brott som i tjänsten begåtts av statsråd, justitieråd, justitieombudsman, justitiekanslern eller den som utövar riksåklagarens tjänst.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1808

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)