Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1812

Utkom från trycket den 17 december 2010
Förordning om ändring i förordningen (2010:989) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion;
utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 37 § förordningen (2010:989) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion ska ha följande lydelse.

Bestämmelser om utnämning av hovrättspresident, hovrättslagman, hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning, övriga hovrättsråd och tekniska råd finns i lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare.

Hovrätten ska anmäla till Domstolsverket när det finns en ledig anställning som ordinarie domare som behöver tillsättas.

Om en hovrättslagman, ett hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning eller ett tekniskt råd har beviljats ledighet som beräknas vara minst ett år i följd, anställs en vikarie genom beslut av regeringen efter förslag av Domarnämnden. Detsamma gäller om en sådan domare för något annat än vikariatsändamål ska anställas för en begränsad tid.

Vid tidsbegränsad anställning som vikarie för ordinarie domare gäller inte 5 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)