Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:82

Utkom från trycket den 8 februari 2011
Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall;
utfärdad den 27 januari 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall 2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:34, bet. 2010/11:SoU6, rskr. 2010/11:146.

2)

Lagen omtryckt 1994:717.

Bilaga3)

Immunitet och/eller privilegier gäller för öljande

Tillämplig internationell överenskommelse

Internationella organ

Fysiska personer

 

 

 

 

71. Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (The European Centre for Disease Prevention and Control)

 

Centrumets personal och deras familjemedlemmar

 

Avtal av den 30 juni 2010 mellan Sveriges regering och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:82

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)