Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:157

Utkom från trycket den 8 mars 2011
Förordning om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948);
utfärdad den 24 februari 2011.

Regeringen föreskriver att 12 a § förundersökningskungörelsen (1947:948)1) ska ha följande lydelse.

1)

Kungörelsen omtryckt 1969:589.

2) Har en underrättelse till den misstänkte och hans eller hennes försvarare enligt 23 kap. 18 § första stycket fjärde meningen rättegångsbalken lämnats muntligen, ska det genom tjänsteanteckning av den som lämnat underrättelsen eller på annat sätt framgå att mottagaren fått del av underrättelsen.

2)

Senaste lydelse 1992:1066.

En underrättelse som lämnas skriftligen får sändas med posten, om det inte av särskilda skäl kan antas att adressaten inte skulle få underrättelsen därigenom. Underrättelse till den misstänkte ska dock delges denne, om det för brottet är föreskrivet svårare straff än fängelse sex månader. Sådan delgivning får inte ske enligt 38 och 4751 §§ delgivningslagen (2010:1932).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:157

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON
Ari Soppela
(Justitiedepartementet)