Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Tillkännagivande (2011:405) om staters tillträde till Luganokonventionen

Utkom från trycket den 19 april 2011
beslutat den 31 mars 2011.

Den i Lugano den 30 oktober 2007 antagna konventionen om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (2007 års Luganokonvention) har tillträtts av följande parter.

Part

Dag för konventionens ikraftträdande i förhållande till parten

Danmark

 

2010-01-01

 

Europeiska gemenskapen (numera Europeiska unionen)

 

2010-01-01

 

Island

 

2011-05-01

 

Norge

 

2010-01-01

 

Schweiz

 

2011-01-01

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:405

(Utkom d. 19 april 2011.)

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2010:1995) om staters tillträde till Luganokonventionen.

Rättsfall:

Rättsfall ang. 1988 års Luganokonvention: Verkställighet av italiensk domstols beslut om säkerhetsåtgärd motsv. kvarstad ansågs ej kunna omfatta att egendomen skulle förvaltas av borgenär H 1995:495 (jfr H 1995:6) – Endast den som är berättigad till den prestation som verkställigheten avser har ansetts behörig att ansöka om verkställighetsförklaring H 2006:3 – Talan om återbetalning av medel som av misstag överförts till orätt person utgjorde ej talan avseende ”skadestånd utanför avtalsförhållanden” enl. art. 5.3 i konventionen H 2009:519 – Svensk domsrätt förelåg när en svensk medborgare förde talan mot ett norskt bolag om skadestånd pga. publicering på internet H 2012:483.

Lag (1998:358) om BrysselkonventionenAD 2004:15, H 2005:586, H 2007:787.