Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:605

Utkom från trycket den 10 juni 2011
Lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619);
utfärdad den 26 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i rättshjälpslagen (1996:1619) ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:120, bet. 2010/11:CU24, rskr. 2010/11:260.

Rättshjälp ska beviljas under de förutsättningar som anges i artikel 46 i rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet2) , om den rättssökande behöver juridiskt biträde och detta behov inte kan tillgodoses på annat sätt. I ett sådant fall tillämpas inte 2 och 6–9 §§, 11 § 2 och 23–25 §§.

2)

EUT L 7, 10.1.2009, s. 1 (Celex 32009R0004).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:605

Denna lag träder i kraft den 18 juni 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)