Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:708

Utkom från trycket den 17 juni 2011
utfärdad den 9 juni 2011.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m. ska införas en ny paragraf, 7 f §, av följande lydelse.

Beslut om visering som överklagas till en migrationsdomstol ska tas upp av Förvaltningsrätten i Göteborg i dess egenskap av migrationsdomstol.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:708

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH
Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)