Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:906 Utkom från trycket den 5 juli 2011Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål;utfärdad den 22 juni 2011.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:129, bet. 2010/11:JuU15, rskr. 2010/11:302. föreskrivs i fråga om lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål dels att 2 kap. 4 § och 3 kap. 1 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 24 a och 24 b §§, samt närmast före 4 kap. 24 a och 24 b §§ nya rubriker av följande lydelse.2 kap.4 §4 § Senaste lydelse 2005:491. En ansökan om rättslig hjälp i Sverige enligt denna lag bör innehållauppgift om den utländska domstol eller myndighet som handlägger ärendet,en beskrivning av det rättsliga förfarande som pågår,uppgift om den aktuella gärningen med tid och plats för denna, samt de bestämmelser som är tillämpliga i den ansökande staten,uppgift om vilken åtgärd som begärs och, i förekommande fall, i vilken egenskap en person ska höras,namn på och adress till de personer som är aktuella i ärendet.I 4 kap. 8, 11, 14, 24 a, 25, 25 b, 25 c, 26 a och 29 §§ finns särskilda bestämmelser om vad en ansökan ytterligare ska innehålla vid vissa slag av åtgärder.Om ärendet är brådskande eller om verkställighet önskas inom viss tidsfrist, ska detta anges och motiveras.En ansökan om rättslig hjälp ska göras skriftligen genom post, bud eller telefax. Den får även, efter överenskommelse i det enskilda fallet, översändas på annat sätt.3 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2005:491. Bestämmelserna i 2 kap. 4 § första och tredje styckena ska tillämpas vid ansökan om rättslig hjälp utomlands, om inte annat följer av en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige eller av krav från den mottagande staten.I 4 kap. 9, 10, 13, 24 b, 26 och 26 c §§ finns särskilda bestämmelser om vad en ansökan ytterligare ska innehålla vid vissa slag av åtgärder.4 kap.Framtagande av DNA-profil för en person som vistas i Sverige24 a §24 a §På begäran av en annan stat ska rättslig hjälp ges med att ta prov för DNA-analys på en person som vistas i Sverige, analysera provet och ta fram en DNA-profil, om det av ansökan framgårför vilket ändamål DNA-profilen behövs,att DNA-profil för personen saknas i den ansökande staten, ochatt det hade funnits förutsättningar att vidta motsvarande åtgärder om personen hade vistats i den ansökande staten.Framtagande av DNA-profil för en person som vistas i utlandet24 b §24 b §Åklagare får ansöka hos en utländsk myndighet om rättslig hjälp med att ta prov för DNA-analys på en person som vistas i den staten, analysera provet och ta fram en DNA-profil, omDNA-profil för personen saknas i Sverige, ochdet hade funnits förutsättningar att vidta motsvarande åtgärder om personen hade vistats i Sverige.En ansökan ska innehålla uppgift om att villkoren i första stycket 1 och 2 är uppfyllda samt för vilket ändamål DNA-profilen behövs.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMUlf Wallentheim(Justitiedepartementet)