Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:985

Utkom från trycket den 13 september 2011
Förordning om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion;
utfärdad den 25 augusti 2011.

Regeringen föreskriver att 17 § förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion ska ha följande lydelse.

1) Lagmannen får förordna en anställd vid tingsrätten som har tillräcklig kunskap och erfarenhet att på eget ansvar

1)

Senaste lydelse 2008:178.

  1. handlägga ärenden om avträdande av egendom till förvaltning av boutredningsman samt förordnande av boutredningsman, dock inte om ansökan har gjorts av någon annan än dödsbodelägare eller testamentsexekutor,

  2. handlägga ärenden om entledigande av boutredningsman sedan denne slutfört sitt uppdrag, och

  3. handlägga ärenden om förordnande av bodelningsförrättare eller skiftesman vid arvskifte.

Förordnanden enligt första stycket får endast avse ärenden som kan avgöras av en lagfaren domare. För andra anställda än tingsnotarier eller notariemeriterade beredningsjurister medför förordnanden enligt första stycket inte behörighet att till boutredningsman, bodelningsförrättare eller skiftesman förordna annan än den som är advokat eller den som genom tidigare förordnanden har fått erfarenhet av och visat lämplighet för sådana uppdrag.

Förordnanden enligt första stycket medför inte behörighet att ompröva beslut enligt 34 § lagen (1996:242) om domstolsärenden eller att meddela interimistiska beslut. För andra anställda än tingsnotarier eller notariemeriterade beredningsjurister medför förordnanden enligt första stycket inte heller behörighet att avvisa ärenden.

Förordnanden för tingsnotarier eller notariemeriterade beredningsjurister får inte avse ärenden som är omfattande eller svåra eller som av någon annan orsak kräver särskild erfarenhet. Förordnanden för övriga anställda får bara avse enkla ärenden.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:985

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller för ärenden om dödande av handling eller inteckning som har kommit in till tingsrätten före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)