Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:1213

Utkom från trycket den 9 december 2011
Lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619);
utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 32 och 35 §§ rättshjälpslagen (1996:1619) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:164, bet. 2011/12:CU4, rskr. 2011/12:30.

    Rättshjälp ska upphöra om

  1. rättshjälpsavgift inte betalas enligt 25 §,

  2. den rättssökande har lämnat oriktiga uppgifter och rättshjälp inte skulle ha beviljats om riktiga uppgifter hade lämnats,

  3. den rättssökande uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har lämnat oriktiga uppgifter, som varit ägnade att leda till för låg rättshjälpsavgift,

  4. den rättssökandes ekonomiska förhållanden har ändrats så att han eller hon inte längre är berättigad till rättshjälp,

  5. ett rättshjälpsbiträde entledigas utan att ett annat rättshjälpsbiträde förordnas,

  6. det med hänsyn till angelägenhetens art och betydelse, tvisteföremålets värde samt omständigheterna i övrigt inte längre är rimligt att staten bidrar till den rättssökandes kostnader, eller

  7. Konsumentombudsmannen beslutar att biträda den rättssökande enligt lagen (2011:1211) om Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister.

Om rättshjälpen upphör på någon av de grunder som anges i 32 § 1–6, ska den rättssökande i skälig omfattning betala tillbaka kostnaderna för rättshjälpen till staten.

Om rättshjälpen upphör på någon av de grunder som anges i 32 § 7 och 33 §, ska de kostnader för rättshjälpen som överstiger rättshjälpsavgiften inte återbetalas till staten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1213

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)