Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:1304

Utkom från trycket den 13 december 2011
Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);
utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 34 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2) Mot beslut, som ej innebär att målet avgöres, får talan föras endast i samband med talan mot beslut i själva målet. Talan får dock föras särskilt när rätten

2)

Senaste lydelse 1996:1635.

  1. ogillat invändning om jäv mot ledamot av rätten eller invändning om att hinder föreligger för talans prövning,

  2. avvisat ombud eller biträde,

  3. förordnat rörande saken i avvaktan på målets avgörande,

  4. förelagt någon att medverka på annat sätt än genom inställelse inför rätten och underlåtenhet att iakttaga föreläggandet kan medföra särskild påföljd för honom,

  5. utdömt vite eller annan påföljd för underlåtenhet att iakttaga föreläggande eller ådömt straff för förseelse i förfarandet eller ålagt vittne eller sakkunnig att ersätta kostnad som vållats genom försummelse eller tredska,

  6. förordnat angående undersökning eller omhändertagande av person eller egendom eller om annan liknande åtgärd,

  7. förordnat angående ersättning för någons medverkan i målet,

  8. utlåtit sig i annat fall än som avses i 7 i fråga som gäller rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619) eller i fråga om offentligt biträde enligt lagen (1996:1620) om offentligt biträde eller

  9. beslutat i fråga om förlängning av tidsfrist enligt 46 kap. 14 § andra stycket skatteförfarandelagen (2011:1244).

Mot beslut, varigenom mål återförvisas till lägre instans, får talan föras endast om beslutet innefattar avgörande av fråga, som inverkar på målets utgång.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1304

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för beslut i fråga om förlängning av tidsfrist enligt lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)