Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:1440

Utkom från trycket den 13 december 2011
utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 7 a § förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m. ska ha följande lydelse.

1) Beslut av Skatteverket som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Falun om beslutet avser ärenden enligt

1)

Senaste lydelse 2009:872.

  1. skatteförfarandelagen (2011:1244) i fråga om punktskatt och om återbetalning av mervärdesskatt eller punktskatt enligt 64 kap. 6 § samma lag,

  2. författning som anges i 3 kap. 15 § skatteförfarandelagen,

  3. kupongskattelagen (1970:624),

  4. lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.,

  5. lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,

  6. lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting, eller

  7. mervärdesskattelagen (1994:200) som rör den som är mervärdesskattskyldig endast på grund av förvärv av sådana varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 samma lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1440

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

2. För beslut i ärenden enligt skattebetalningslagen (1997:483) gäller 7 a § 1 i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)