Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:126

Utkom från trycket den 3 april 2012
Lag om ändring i rättegångsbalken;
utfärdad den 22 mars 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 27 kap. 25 § rättegångsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:46, bet. 2011/12:JuU28, rskr. 2011/12:165.

25 §

2) Har rätten lämnat tillstånd till hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning, får de tekniska hjälpmedel som behövs för avlyssningen eller övervakningen användas.

2)

Senaste lydelse 2003:391.

I 6 kap. lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation finns bestämmelser om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning som gäller för den som driver verksamhet som avses i den lagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:126

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)