Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:168

Utkom från trycket den 17 april 2012
Förordning om ändring i åklagarförordningen (2004:1265);
utfärdad den 4 april 2012.

Regeringen föreskriver att 10 och 11 §§ åklagarförordningen (2004:1265) ska ha följande lydelse.

Endast allmänna åklagare får besluta

  1. om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken och om återkallelse av sådan åtalsunderlåtelse, och

  2. att inte inleda eller lägga ned en förundersökning i sådana fall som avses i 23 kap. 4 a § första stycket 1 rättegångsbalken.

Endast riksåklagaren, vice riksåklagaren, överåklagare, vice överåklagare, chefsåklagare och vice chefsåklagare får

  1. utföra åklagarens uppgifter i fråga om bevistalan, och

  2. handlägga frågor om ansvar för brott som anställda inom polisväsendet misstänks ha begått i samband med arbetet. I fråga om trafikbrott gäller detta endast sådana brott som avses i 1 § andra stycket eller 35 §§ lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.

I fall som avses i första stycket 2 får dock andra åklagare vidta sådana åtgärder som inte utan olägenhet kan skjutas upp.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:168

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)