Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:290

Utkom från trycket den 29 maj 2012
Förordning om ändring i förordningen (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål;
utfärdad den 16 maj 2012.

Regeringen föreskriver att 5 b § och 7 § förordningen (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål ska ha följande lydelse.

1) Om beslut om tillstånd i Sverige till gränsöverskridande hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation eller hemlig övervakning av elektronisk kommunikation enligt 4 kap. 26 a § lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål inte kan meddelas inom 96 timmar från det att ansökan kom in, ska åklagaren begära förlängd tidsfrist från den ansökande staten med att meddela ett sådant beslut. Förlängd tidsfrist får begäras med ytterligare högst åtta dagar. Av begäran ska det framgå vilka omständigheter som motiverar en förlängd tidsfrist.

1)

Senaste lydelse 2005:498.

  2) Följande kostnader ska återkrävas av den ansökande staten:

  2)

  Senaste lydelse 2005:498.

 1. sakkunnigs medverkan i Sverige: ersättning som har betalats till sakkunnig, dock inte sakkunnig som lämnat yttrande om verkställd blodundersökning när bevisupptagning gjorts efter ansökan av myndighet i Danmark, Finland, Island eller Norge,

 2. överförande av en i Sverige frihetsberövad person: kostnader för transport,

 3. förhör genom videokonferens: kostnaderna för driften av videolänken, arvode till tolkar och ersättning som har betalats till vittnen och sakkunniga,

 4. hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation: myndighets utlägg för teleoperatörs kostnader för verkställandet av en sådan åtgärd, och

 5. tekniskt bistånd med hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation: myndighets utlägg för teleoperatörs kostnader för verkställandet av en sådan åtgärd.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:290

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)