Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:326

Utkom från trycket den 11 juni 2012
Lag om ändring i rättegångsbalken;
utfärdad den 31 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 45 kap. 4 och 7 §§ rättegångsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2011/12:126, bet. 2011/12:JuU25, rskr. 2011/12:223.

4 §

  2) I stämningsansökan ska åklagaren uppge:

  2)

  Senaste lydelse 2005:683.

 1. den tilltalade,

 2. målsäganden, om någon sådan finns,

 3. den brottsliga gärningen med uppgift om tid och plats för dess förövande och de övriga omständigheter som behövs för dess kännetecknande samt de bestämmelser som är tillämpliga,

 4. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis, samt

 5. de omständigheter som gör domstolen behörig, om inte behörigheten framgår på annat sätt.

Vill åklagaren i samband med att åtalet väcks även väcka talan om enskilt anspråk enligt 22 kap. 2 §, ska åklagaren i ansökan lämna uppgift om anspråket och de omständigheter som det grundas på samt de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

Om den tilltalade är eller har varit anhållen eller häktad på grund av misstanke om brott som omfattas av åtalet, ska åklagaren ange detta i stämningsansökan. Uppgift ska dessutom lämnas om tiden för frihetsberövandet.

Har åklagaren några önskemål om hur målet ska handläggas, bör dessa anges i stämningsansökan.

Ansökan ska vara undertecknad av åklagaren. En ansökan som ges in på elektronisk väg ska vara undertecknad med en elektronisk signatur enligt 2 § lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer eller överföras på ett sätt som uppfyller motsvarande krav på säkerhet.

7 §

3) Har förundersökning ägt rum i målet, ska åklagaren, då åtalet väcks eller så snart som möjligt därefter, till rätten ge in protokoll eller anteckningar från förundersökningen samt de skriftliga handlingar och föremål som åberopas som bevis. Sådant som inte rör åtalet bör dock inte ges in.

3)

Senaste lydelse 1987:747.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:326

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)