Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:352

Utkom från trycket den 13 juni 2012
Förordning om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol;
utfärdad den 31 maj 2012.

Regeringen föreskriver att 8 och 32 §§ förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol ska ha följande lydelse.

1) De handlingar som kommer in i eller upprättas i ett mål eller ärende ska föras samman till en akt. Handlingarna ska efter hand som de kommer in eller upprättas numreras i löpande följd, om de inte är av det slaget att de vid arkivering får gallras bort enligt 37 §. På varje handling ska det finnas uppgift om domstolen och målets eller ärendets beteckning.

1)

Senaste lydelse 1999:277. Ändringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena upphävs.

2) Domar ska årsvis föras samman i inbundna böcker. Även utslag och sådana slutliga beslut som sätts upp särskilt ska årsvis föras samman i inbundna böcker. Inom böckerna ordnas avgörandena efter tidpunkten då de meddelades.

2)

Senaste lydelse 1999:277.

Slutliga beslut som inte sätts upp särskilt samt handlingar som avses i 33 § ska årsvis föras samman i beslutsböcker. Inom böckerna ordnas besluten efter tidpunkten då de meddelades och handlingarna efter tidpunkten då de registrerades.

Om ett slutligt beslut upprättats enligt 25 § eller tagits in ett protokoll, behöver till beslutsboken föras endast beslutet samt sådan del av handlingen eller registret som visar i vilket mål eller ärende beslutet fattats.

Uppgifter för vilka det gäller sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska inte tas in i böckerna.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:352

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)