Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:405

Utkom från trycket den 19 juni 2012
Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall;
utfärdad den 7 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2011/12:116, bet. 2011/12:UU15, rskr. 2011/12:230.

2)

Lagen omtryckt 1994:717.

Bilaga3)

Immunitet eller privilegier gäller för följande

 

Tillämplig internationell överenskommelse

 

Internationella organ

 

Fysiska personer

 
 

 

 

 

47. Internationella institutet för demokrati och fria val (International IDEA)

 

Personer med tjänst hos eller uppdrag av organisationen samt deras familjemedlemmar

 

Avtal den 14 mars 2012 mellan Sveriges regering och Internationella institutet för demokrati och fria val

 

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:405

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

CARL BILDT
Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)