Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:449

Utkom från trycket den 25 juni 2012
Lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619);
utfärdad den 14 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 a § rättshjälpslagen (1996:1619) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2011/12:110, bet. 2011/12:CU25, rskr. 2011/12:220.

2) Rättshjälp ska beviljas under de förutsättningar som anges i artikel 46 i rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet3) eller i artikel 15 i Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar4) , om den rättssökande behöver juridiskt biträde och detta behov inte kan tillgodoses på annat sätt. I ett sådant fall tillämpas inte 2 och 6–9 §§, 11 § 2 och 23–25 §§.

2)

Senaste lydelse 2011:605.

3)

EUT L 7, 10.1.2009, s. 1 (Celex 32009R0004).

4)

EUT L 192, 22.7.2011, s. 51 (Celex 22011A0722).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:449

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)