Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:764 Utkom från trycket den 7 december 2012Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål;utfärdad den 29 november 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:163, bet. 2012/13:JuU4, rskr. 2012/13:59. föreskrivs att det i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål ska införas en ny bestämmelse, 1 kap 8 §, av följande lydelse.1 kap.8 §8 §Denna lag gäller inte när kriminalregisteruppgifter utbyts med stöd av rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehållEUT L 93, 7.4.2009, s. 23 (Celex 32009F0315).. För sådant utbyte gäller i stället lagen (1998:620) om belastningsregister och föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.På regeringens vägnarBEATRICE ASKMarie Skåninger(Justitiedepartementet)