Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:173

Utkom från trycket den 30 april 2013
Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall;
utfärdad den 11 april 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:53, bet. 2012/13:UU9, rskr. 2012/13:163.

2)

Lagen omtryckt 1994:717.

Bilaga3)

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Tillämplig internationell överenskommelse

Internationella organ

Fysiska personer

 

 

 

 

72. PLO

 

Personer med tjänst hos Mission of Palestine i Stockholm samt deras familjemedlemmar

 

Avtal den 28 juni 2012 mellan Sveriges regering och PLO, till förmån för Palestinska myndigheten

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:173

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

GUNILLA CARLSSON
Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)