Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:175

Utkom från trycket den 30 april 2013
Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall;
utfärdad den 18 april 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:67, bet. 2012/13:SoU14, rskr. 2012/13:187.

2)

Lagen omtryckt 1994:717.

Bilaga3)

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Tillämplig internationell överenskommelse

Internationella organ

Fysiska personer

 

 

 

 

73. Sekretariatet för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande (NDPHS)

 

Personer med tjänst hos eller uppdrag av sekretariatet samt deras familjemedlemmar

 

Avtal den 6 februari 2013 mellan Sveriges regering och sekretariatet för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:175

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

CARL BILDT
Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)