Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:393

Utkom från trycket den 10 juni 2013
Förordning om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.;
utfärdad den 30 maj 2013.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m. ska ha följande lydelse.

1) Arvoden betalas enligt följande.

1)

Senaste lydelse 2009:877.

Uppdragstagare

Arvode för sammanträde (belopp per dag)

Arvode för förberedelsearbete (belopp per dag)

1. Nämndemän i tingsrätterna och hovrätterna

 

500 kr

 
 

2. Nämndemän i förvaltningsrätterna och kammarrätterna

 

500 kr

 

300 kr

 

3. Jurymän i tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål

 

500 kr

 
 

4. Andra ledamöter i arrendenämnderna och hyresnämnderna än ordförande

 

600 kr

 
 

5. Experter i hyresnämnderna

 

600 kr

 

180 kr

 

6. Särskilda ledamöter i kammarrätterna i mål om laglighetsprövning, fastighetstaxering och granskning av film och videogram

 

600 kr

 
 

7. Särskilda ledamöter i sjöförklaringsdomstolarna

 

600 kr

 

180 kr

 

8. Särskilda ledamöter i tingsrätt i mål om klander av dispasch

 

680 kr

 

180 kr

 

9. Tekniskt sakkunniga ledamöter i patentmål i tingsrätt och hovrätt

 

680 kr

 

180 kr

 

10. Särskilda ledamöter i förvaltningsrätterna i mål om laglighetsprövning och granskning av film och videogram

 

550 kr

 
 

I kammarrätterna ersätts sakkunniga i frågor som rör bokföring och balansteknik med 380 kr per arbetstimme.

Första stycket tillämpas inte i fråga om nämndemän och jurymän som under en sammanträdesdag tjänstgjort kortare tid än tre timmar. Till dessa uppdragstagare betalas ett belopp om 250 kr per dag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:393

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)