Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:445

Utkom från trycket den 12 juni 2013
Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall;
utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:126, bet. 2012/13:JuU18, rskr. 2012/13:243.

2)

Lagen omtryckt 1994:717.

Bilaga3)

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Tillämplig internationell överenskommelse

Internationella organ

Fysiska personer

 

 

 

 

74. Internationella avvecklingsmekanismen för brottmålstribunaler

 

Avvecklingsmekanismens ledamöter, åklagaren och dennes personal, registratorn och dennes personal, försvarare och andra personer som på annat sätt medverkar i avvecklingsmekanismen

 

Stadga för Internationella avvecklingsmekanismen för brottmålstribunaler fastställd genom FN:s säkerhetsråds resolution 1966 den 22 december 2010

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:445

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

CARL BILDT
Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)